Behandling

Behandling av urinblåsecancer

I Sverige finns det sedan 2013 ett nationellt vårdprogram för behandling av blåscancer. Vårdprogrammet utgör riktlinjer med målsättning att säkerställa optimalt omhändertagande av patienter med blåscancer, ur alla aspekter.
Ladda ner vårdprogrammet (PDF): Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör – Nationellt vårdprogram

Behandlingen av urinblåsecancer beror på var tumören sitter och hur djupt den har spridit sig. Man skiljer på icke-muskelinvasiv och muskelinvasiv tumör. När din specialistläkare (urolog) har fastställt diagnosen kommer en lämplig behandlingsmetod att diskuteras och bestämmas tillsammans med dig. I de flesta fall är det en kombination av kirurgisk och medicinsk behandling. Mer kring respektive behandling kan du läsa längre ner.

När du har avslutat din behandling kommer din läkare att kalla dig till regelbundna kontroller för att säkerställa att allt är bra. Uppföljningen ser olika ut beroende på om din tumör är icke-muskelinvasiv eller muskelinvasiv. Din kontaktsjuksköterska eller läkare kommer att informera dig om hur ofta du behöver komma och vad som sker vid dessa kontroller. Dessa besök innehåller både provtagning och undersökningar.

Icke-muskelinvasiv blåscancancer

Kirurgisk behandling

Om cancern ännu inte har trängt in i muskeln eller omgivande vävnader så är det en så kallad icke-muskelinvasiv blåscancer och tumören kan opereras bort med hjälp av kirurgi. Läkaren går in via urinröret och hyvlar bort den ytliga tumören. Ingreppet kallas TURB (transuretral resektion av blåsan). Operationen görs i narkos eller ryggbedövning.  

Medicinsk behandling

Vid icke-muskelinvasiv blåscancer är det vanligt att läkemedel ges lokalt, direkt i blåsan. Denna behandling kallas intravesikal instillation, blåsinstillation eller blåssköljning. Olika namn men samma typ av behandling. 
Behandlingen utförs med lokalbedövning och går till så att medicinen förs in i urinblåsan via en kateter. Läkemedlet verkar direkt på slemhinnan i blåsan. Genom att ge behandlingen lokalt i blåsan minskar risken för biverkningar jämfört med om man skulle ge samma läkemedel via blodet (systemisk cellgiftsbehandling). Det finns idag två läkemedelsalternativ, kemoterapi eller immunoterapi att välja mellan. Vilket läkemedel just du får beror på vilken typ av cancertumör du har i blåsan.

Kemoterapi (Lågdos cytostatika)

Vid icke-muskelinvasiv blåscancer kan du få ordinerat kemoterapi i låg dos. Kemoterapi tillförs direkt i blåsan för att döda aktivt växande cancerceller. En stor fördel med att ge läkemedlet direkt i urinblåsan, istället för via blodomloppet, är den förbättrade toleransen. I urinblåsan kan cytostatikan inte nå andra, mer känsliga, kroppsdelar och många av de negativa biverkningarna som förknippas med systemisk kemoterapi (via blodet) kan undvikas.

Lågdos cytostatika kan bli aktuellt vid två tillfällen dels direkt efter TURB-operation sk post-operativ behandling och dels som underhållsbehandling.

Underhållsbehandlingen sköts som regel på urologmottagningen och du går hem direkt efter behandlingen.

Immunterapi

Vid icke-muskelinvasiv blåscancer kan du ordineras immunterapi.

Immunterapi kallas även BCG-behandling. Namnet kommer från bakterien Bacillus Calmette-Guerin (BCG) som används vid behandlingen. När de försvagade BCG bakterierna når blåsslemhinnan utlöses en reaktion från kroppens immunförsvar. När immunförsvaret har ”larmats” på detta sätt kan det på egen hand upptäcka cancerceller i urinblåsan och förstöra dem.

Immunterapi ges som underhållsbehandling. Behandlingen sköts som regel på urologmottagningen och du går hem direkt efter behandlingen.

För mer information:
Blåscancerförbundet.se
Cancerfonden.se

Muskelinvasiv blåscancer

Kirurgisk och medicinsk behandling

Om cancern redan har trängt djupare in i blåsans muskelager är det en muskelinvasiv cancer och det finns olika behandlingar att tillgå. Denna cancerform är mer allvarlig och kräver mer omfattande behandling. Vilken behandling som är aktuell för just dig beror på flera faktorer kopplat till tumörens spridning och ditt allmänna hälsotillstånd. Den vanligaste behandlingen är att urinblåsan opereras bort helt (cystektomi). Operationen kombineras ofta med systemisk cellgiftsbehandling (cytostatika) i blodet, ibland både före och efter själva ingreppet.

Mer information hittar du på:
Blåscancerförbundet.se
Cancerfonden.se