Sex och cancer

Sex och urinblåsecancer

Sexualiteten är en viktig källa till närhet och välbefinnande. Vid cancer kan tystnaden och oron för vad partnern tänker vara ett hinder för ett tillfredsställande kärleksliv.

Det är inte känt om den sexuella funktionen påverkas vid blåsbevarande behandling; däremot kan den sexuella självbilden påverkas. Vården ska vara uppmärksam på problemet och vägleda till lämplig vård. Det finns ingen risk att vid samlag ”smitta” sin partner med urinblåsecancer.

Har du icke-muskelinvasiv blåscancer och behandlas med BCG eller kemoterapi, lågdos cytostatika (cellgifter) ges behandlingen direkt i blåsan via en kateter, det kallas intravesikal instillation.

Behandlas du med BCG* bör kondom användas vid samlag i en vecka efter intravesikal instillation för att undvika överföring av läkemedel. Det finns dock inte någon rapporterad händelse utan detta får anses vara en säkerhetsrekommendation.

Behandlas du med kemoterapi kan behandlingen ge fosterskador. Därför rekommenderas att fertila kvinnor använder effektiva preventivmedel under behandlingen och 6 månader efter. *

Mer om behandling kan du läsa här!

*Ref Fass

Cancerfonden har information hur cancerdiagnos kan påverka den sexuella hälsan.

Läs mer här https://www.cancerfonden.se/om-cancer/leva-med-cancer/sex-och-cancer

Här ett utdrag från Cancerfondens sida:

 

  • Oavsett cancerdiagnos och behandling påverkas den sexuella hälsan på något sätt.
  • Vad gäller sexuell rehabilitering reagerar varje person på sitt eget sätt och det finns ingen mall som passar alla.
  • Känslor som sorg, besvikelse, ilska, avsky och frustration kan försämra kontakten med den egna kroppen.

Cancerbesked

En cancerdiagnos innebär en kaotisk tid, från diagnos till utredningar, från utredningar med en olidlig väntan på besked och därefter eventuella behandlingar som operation, strålning och medicinering.

Det är en turbulent tid, där hela existensen, alla sociala, fysiska och psykiska aspekter påverkas. Oavsett diagnos och behandlingar påverkas den sexuella hälsan på något sätt.

Det kan kännas som om kroppen tillhör sjukvården och att allt fokus ligger på överlevnad och att det gäller att stå ut med eventuella biverkningar och skador som kan uppstå.

Tiden efter

Omfattningen och långtidseffekterna av behandlingarna, men även relationen till den egna sexualiteten eller till eventuell partner, påverkar de sexuella problem som kan komma tidigt eller senare i livet.

När det värsta kaoset har lagt sig kan tankar kring sexualitet och njutning få ett större utrymme. Det blir en tid för många då det finns en längtan efter lusten, en längtan tillbaka till det som var innan cancern. Det finns ofta samtidigt en förståelse för att det inte kommer att bli som förr.

Sexuell rehabilitering

Varje person reagerar på sitt eget sätt och det finns ingen mall som passar alla, när det handlar som sexuell rehabilitering. Ingenting är helt enkelt eller okomplicerat, men genom att söka och få hjälp ökar möjligheten att kunna nå sexuell hälsa. Behov av närhet och bekräftelse på att det finns en attraktion i relationen ökar för många, men det kan vara svårt att prata om sina behov.

För någon kanske samtal passar bäst, någon annan föredrar stöd från närstående och för ytterligare någon annan är det konkreta tips på sextekniker, medicinering eller sexhjälpmedel som är viktigast.

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering betonar vikten av information om hur sexualiteten kan påverkas och vilket stöd som kan erbjudas under och efter alla behandlingar.

Om personalen ändå inte ger information, så tveka inte att fråga själv.

Närstående

Den som är partner påverkas också av cancern och rädsla och osäkerhet kan göra det svårare att visa närhet och ömhet. Osäkerheten på om en kram eller kyss kan uppfattas som kravfyllt eller göra ont kan leda till att hen i stället låter bli.

I den nya situationen man befinner sig i är kommunikationen med varandra mycket viktig. Du som närstående kan också söka stöd via sjukvården.