Prognos

Prognos för blåscancer enligt EAU

Progressionsrisk vid behandling med BCG.
Prognosen för urinblåsecancer görs med hjälp av riskbedömning för progression. 

I EAUs nya prognostiska modell från 2021 ingår gradering med både WHO 2004/2016 och WHO 1973, vilket gör detta system mest användbart i den svenska kontexten med gradering enligt både WHO 1999 och WHO 2004/2016. Denna modell baseras på 3401 patienter behandlade med TURB med eller utan adjuvant intravesikal kemoterapi.

Nedanstående modell innefattar inte;

  • Patienter med primär Tis eller recidiverande tumörer.
  • Patienter som har fått adjuvant BCG instillationer är exkluderade.

Sannolikheterna för progression i respektive riskgrupp efter 1, 5 och 10 års uppföljning anges i tabellen nedan.

Tabell som visar sannolikheterna för progression i respektive riskgrupp efter 1, 5 och 10 års uppföljning.

Riskklassificeringen styrs av riskfaktorerna;
Ålder > 70 år
Antal tumörer (> en tumör)
Tumörstorlek (>3cm)
T- stadium
Förekomst av samtidig Tis
Tumörgrad

EAU NMIBC Risk Calculator finns för att räkna fram risken för progression för varje enskild patient lägg in denna länk här;  https://nmibc.net.

Progressionsrisk vid behandling med BCG

I studien nedan redogör författarna för risk för progression vid behandling med BCG.

“Updated European Association of Urology (EAU) Prognostic Factor Risk Groups Overestimate the Risk of Progression in Patients with Non–muscle-invasive Bladder Cancer Treated with Bacillus Calmette-Guérin”
(N Lobo et al European Urology Oncology 2021 vol 5 issue 1 page 84-91)

I tabellen här nedan visas progressionsrisken vid 1 och 5 år jämfört med EAU´s riskkalkylering där BCG behandlade patienter är exkluderade (till höger i tabellen)

Tabell som visar progressionsrisken vid 1 och 5 år jämfört med EAU´s riskkalkylering där BCG behandlade patienter är exkluderade (till höger i tabellen)

Abstract finns här att ladda ner https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34920986/